NMPP vykdymas 
 
 

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (pdf; doc.), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo TVARKARAŠTIS 2019 m. (2018-2019 m.m.)

Paraiškų teikimas dėl dalyvavimo NMPP 2018-2019 m.m.:

Paraiškas gali teikti šios mokyklos: savivaldybių pavaldumo mokyklos, jeigu paraiškos nepateikė savivaldybė, kito pavaldumo mokyklos, jeigu paraiškos nepateikė jų seigėjas, privačios mokyklos ir kt.

Paraiška gali būti teikiama elektroniniu paštu ( justina.davolyte@nec.lt ), faksu arba siunčiama paštu (paraiškos originalas, registruotu laišku). Paraišką teikiant elektroniniu paštu ji turi būti pasirašyta ir nuskenuota. Paraiškos teikimo adresai: elektroninis paštas: justina.davolyte@nec.lt, faksas: Nr. (8 5) 2752268), originalą siunčiant paštu: Nacionalinis egzaminų centras, M. Katkaus 44, Vilnius LT-09217 (ant voko turi būti nurodyta: Justinai Davolytei).

 

2019 m. pavasarį (t.y. 2018-2019 m.m.) Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas bus vykdomas 2, 4 ir 6 klasėse.

Nuo 2018–2019 m.m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę. Šiais mokslo metais NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas.

2018–2019 m. m. planuojama vykdyti bandomąjį 8 klasės matematinio ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų vertinimą elektroninėje erdvėje. Daugiau informacijos dėl 8 klasės mokinių pasiekimų vertinimo bus paskelbta iki 2019 m. sausio 1 d.

 

Šiuo metu yra dvi galimybės dalyvauti Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime:

  1. Mokyklos NMPP testus gali pasiimti savarankiškai ir nemokamai Nacionalinio egzaminų centro sistemoje KELTAS. Šiuo atveju mokyklos turi pačios testus atsispausdinti. Darbų vertinimas vyksta mokyklose. Rezultatus apskaičiuoja taip pat pačios mokyklos.
  2. Mokyklos ir savivaldybės gali teikti paraiškas ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru. Šiuo atveju savivaldybėms ir mokykloms bus atspausdinti ir pateikti visi tais metais parengti NMPP testai, parengta speciali forma testų rezultatų suvedimui. Šiuo atveju testavimą mokyklose vykdo, mokinių darbus vertina bei rezultatus į pateiktas elektronines formas suveda pačios savivaldybės, mokyklos ar mokytojai. Įvertinus mokinių darbus bei suvedus duomenis, Nacionalinis egzaminų centras parengia ir pateikia kelių lygmenų ataskaitas: kiekvienam mokiniui, kiekvienai klasei, kiekvienai mokyklai ir savivaldybei.

 

Skirtingų dalykų užduotys yra atliekamos skirtingomis dienomis. Kiekvienais metais Nacionalinis egzaminų centras parengia rekomenduojamą NMPP testų vykdymo mokyklose tvarkaraštį. Tačiau mokykla gali pasirinkti ir kitą jai tinkančią dieną, tačiau ši diena negali būti ankstesnė nei nurodyta NEC tvarkaraštyje. Rekomenduojama užduotis atlikti per to paties dalyko pamoką, kurio testas yra atliekamas, tačiau mokykla gali nuspręsti ir kitaip.

 

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais. 2, 4 ir 6 klasės mokiniams parengti visi testai bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. 8 klasės mokiniams skaitymo, rašymo testai pateikiami tik lietuvių kalba, kiti testai – verčiami į rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Rekomendacijos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalyvavimo NMPP.

NMPP vykdymo mokyklose ir savivaldybėse rekomendacijos

 

NMPP ataskaitos

NMPP testų rezultatų ataskaitos yra rengiamos ir pateikiamos tik toms mokykloms ir savivaldybėms, kurios pateikia paraiškas Nacionaliniam egzaminų centrui ir pasirašo bendradarbiavimo sutartis dėl NMPP vykdymo.

Yra rengiamos 2 rūšių NMPP ataskaitos: pirminės testų rezultatų ataskaitos ir išplėstinės ataskaitos.

Pirminės testų rezultatų ataskaitos parengiamos visoms mokykloms ir savivaldybėms dar tais pačiais mokslo metais kai vykdomas testavimas, iš karto kai mokyklos suveda mokinių testų rezultatus.

Išplėstinės ataskaitos rengiamos toms mokykloms ir savivaldybėms kurios, siekdamos visapusiškiau įsivertinti ugdymo kokybę, šalia NMPP testų nusprendžia pasinaudoti ir mokinių klausimynais. Tokios išplėstinės ataskaitos parengiamos spalio mėn. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis savivaldybėms ir mokykloms bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip: mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 6 ir 8 klasei. Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Su nacionaliniuose tyrimuose naudojamais mokinių klausimynais galite susipažinti čia: 4 klasės mokinio klausimynas (pdf), 6 ir 8 klasės mokinio klausimynas (pdf) (6 ir 8 klasės mokinio klausimynai tokie pat).

Visos ataskaitos yra pateikiamos (mokykloms ir savivaldybėms) per Nacionalinio egzaminų centro KELT sistemą. Mokyklos ir savivaldybės visas ataskaitas turi parsisiųsti ir išsisaugoti, bei jas perduoti, su jomis supažindinti mokytojus, mokinius, mokinių tėvus.

Savivaldybės ir mokyklos, norėdamos tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę, kartu su standartizuotais testais gali pasinaudoti ir mokinių klausimynais.

 

Siekiant savivaldybėms ir mokykloms padėti pasiruošti taikyti standartizuotus testus, buvo parengtos Standartizuotų testų taikymo SAVIVALDYBĖSE ir ataskaitų rengimo metodinės rekomendacijos ir Standartizuotų testų taikymo MOKYKLOSE ir ataskaitų rengimo metodinės rekomendacijos. Šios rekomendacijos parengtos išanalizavus savivaldybių ir mokyklų,   2014-2015 metais taikiusių standartizuotus vertinimo įrankius, paraiškas ir ataskaitas.

 

Savivaldybių, pateikusių paraiškas ir dalyvaujančių Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (NMPP) sąrašas (2013-2018 m.)

 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai