Bendroji informacija 
 
 

 

Informacija apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

Video: Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas: atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo TVARKARAŠTIS 2019 m. (2018-2019 m.m.)

Paraiškų teikimas dėl dalyvavimo NMPP 2018-2019 m.m.

2019 m. pavasarį (t.y. 2018-2019 m.m.) Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas bus vykdomas 2, 4 ir 6 klasėse.

Nuo 2018–2019 m.m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę. 2019 m. NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas.

2018–2019 m. m. planuojama vykdyti bandomąjį 8 klasės matematinio ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų vertinimą elektroninėje erdvėje. Naująją NMPP vykdymo versiją, kurią trumpai vadiname el. NMPP, planuojame iki galo įdiegti nuo 2021 m. Numatome, kad bus naudojamos pastovaus interneto ryšio (angl. online) technologijos. Pirmasis didelės apimties elektroninio NMPP testavimo išbandymas vyks 2019 m. gegužės 7-10 d. laikotarpiu. Jo metu šalies aštuntokams bus sudaryta galimybė atlikti matematikos ir gamtos mokslų testus. Testavimas truks apie dvi valandas. Atsižvelgdami į tai, kad ne visos mokyklos gerai apsirūpinusios kompiuteriais ir ne visose šalies mokyklose interneto pralaidumas yra pakankamai didelis, sudarytume galimybę aštuntokams laikyti testus keliais srautais.

NEC interneto svetainės skyrelyje Elektroniniai testai šiuo metu skelbiame įvairias ankstesnių metų patikrinimų užduotis el. formatu. Prisijungę svečio teisėmis, galite jas išbandyti.

 

Bendroji informacija

Kiekvieną pavasarį (iki 2019 m.) antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai visoje Lietuvoje atlieka vienodas užduotis:

2 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;

4 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo;

6 klasės – skaitymo, rašymo ir matematikos;

8 klasės – skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo.

 

Kada? Skirtingų dalykų užduotys atliekamos skirtingomis dienomis. Rekomenduojamą testų atlikimo tvarkaraštį parengia NEC. Tačiau mokykla gali pasirinkti kitą jai tinkančią datą. Rekomenduojama užduotis atlikti per to dalyko pamoką, tačiau mokykla gali nuspręsti ir kitaip.

 

Koks tikslas? Įvertinti Lietuvos mokinių pasiekimus pagal visiems vienodus kriterijus ir suteikti individualią mokymosi pagalbą, jei to reikia. Nacionaliniu lygmeniu – turėti apibendrintą informaciją apie pasiekimus ir ja remiantis koreguoti ugdymo programas, organizuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

Mokyklos gali palyginti savo darbo rezultatus su kitų panašių šalies mokyklų rezultatais.

 

Kas nusprendžia, ar mokinys dalyvaus NMPP? Pirmenybė priimti sprendimą dalyvauti NMPP priklauso mokyklos steigėjui. Steigėjas gali sprendimo teisę perleisti mokyklos vadovybei. Jeigu mokykla ar mokyklos steigėjas priima sprendimą dalyvauti NMPP, mokiniai turi dalyvauti.

Savivaldybės ir mokyklos, siekdamos plačiau įsivertinti ugdymo kokybę, gali nuspręsti šalia NMPP testų pasinaudoti ir mokinių klausimynais. Remiantis gautais duomenimis mokyklai (savivaldybei), yra apskaičiuojami tokie rodikliai kaip mokyklos klimatas, patyčių situacija mokyklose, mokinio savijauta mokykloje, mokinio mokėjimas mokytis, mokyklos sukuriama pridėtinė vertė ir pan. Tai leidžia visapusiškiau įsivertinti mokyklai, atkreipiama daugiau dėmesio ne tik į akademinius mokinių rezultatus, bet ir į mokinių savijautą, emocinį mokyklos klimatą, labiau įsivertinamas mokyklos indėlis į mokinių pasiekimus, atsižvelgiant į mokyklos kontekstą. Mokyklos turi informuoti tėvus apie tokį išplėstinį tyrimą ir gauti tėvų sutikimą, kad jų vaikas pildytų klausimyną. Tėvai gali atsisakyti leisti savo vaikui pildyti mokinio klausimyną, bet tokiu atveju mokyklai (savivaldybei) rengiamoje ataskaitoje būtų sunkiau tiksliai ir objektyviai įvertinti tokius svarbius mokyklos darbo rodiklius kaip mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijautos mokykloje rodiklis ir patyčių situacijos mokykloje rodiklis.

 

Kas vertina mokinių darbus? Vertina mokyklos arba tos pačios savivaldybės mokytojai.

 

Ar rašomas pažymys? Kadangi tai yra informacija mokiniui, jo tėvams ir mokytojui, o ne išvada apie mokinio įgytą išsilavinimą, pažymys gali būti nerašomas. Tai sprendžia pati mokykla. Jei pažymys rašomas – jo reikšmė tokia pati, kaip eilinio kontrolinio darbo.

Patikrinimo rezultatai neturi jokios įtakos mokiniui pereinant į kitą klasę ar mokyklą.

NEC rekomenduoja pažymio nerašyti, o analizuoti mokinių rezultatų ataskaitas ir teikti rekomendacijas dėl tolesnio mokymosi.

Siekinat stiprinti savivaldą mokyklose ir savivaldybėse, skatintume savivaldybes ir mokyklas šį klausimą spręsti savivaldybėse arba mokyklose individualiai, tačiau labai svarbu, jog sprendimai būtų priimti bendru susitarimu (savivaldybėse arba atskirose mokyklose) ir apie tai būtų informuota mokyklos bendruomenė.

 

Kaip mokinys ir jo tėvai informuojami apie rezultatus? Parengiama detali ataskaita apie kiekvieno mokinio pasiekimus – ją mato tik pats mokinys, jo tėvai ir už mokinio ugdymą atsakingi mokyklos darbuotojai. Ataskaita mokiniui ir jo tėvams įteikiama iki mokslo metų pabaigos. Ataskaitos duomenys parodo, kokios kiekvieno dalyko sritys mokiniui sekasi gerai, o kur reikia pasistengti, taip pat mokinio pasiekimų lygį visos Lietuvos mokinių mastu.

 

Kaip naudojami pasiekimų patikrinimo rezultatai? Mokytojai ir mokyklos vadovybė, matydami vertinimo rezultatus, gali nuspręsti, ką ir kaip, ugdant konkretų vaiką, reikia pakeisti, kokias užduotis skirti, kokios individualios pagalbos jam reikia. Mokinio tėvai, remdamiesi ataskaita, gali kreiptis į mokyklos vadovybę arba mokytojus ir prašyti, kad mokiniui būtų suteikta atitinkama mokymosi pagalba.

Pagal apibendrintus pasiekimų rezultatus mokyklos steigėjas gali spręsti, kokios papildomos pagalbos reikia mokyklai.

 

Ar reikia ruoštis? Nacionaliniam pasiekimų patikrinimui specialiai ruoštis tikrai nereikia, tai ne egzaminas.

 

Ką sako mokytojai, mokyklos, kurie jau išbandė šiuos įrankius?

Mokomasis filmas „Standartizuoti testai“

Diagnostinių ir standartizuotų testų duomenų panaudojimas gerinant mokinių pasiekimus („Švietimo Naujienos“ 2017 m. Nr. 3, 18 psl.)

 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo TVARKARAŠTIS 2019 m. (2018-2019 m.m.)

 

 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai