NMPP vykdymas 
 
 

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo TVARKARAŠTIS 2018 m.

Šiuo metu yra dvi galimybės dalyvauti Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime:

  1. Mokyklos NMPP testus gali pasiimti savarankiškai ir nemokamai Nacionalinio egzaminų centro sistemoje KELTAS. Šiuo atveju mokyklos turi pačios testus atsispausdinti. Darbų vertinimas vyksta mokyklose. Rezultatus apskaičiuoja taip pat pačios mokyklos.
  2. Mokyklos ir savivaldybės gali teikti paraiškas ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru. Šiuo atveju savivaldybėms ir mokykloms bus atspausdinti ir pateikti visi tais metais parengti NMPP testai, parengta speciali forma testų rezultatų suvedimui. Šiuo atveju testavimą mokyklose vykdo, mokinių darbus vertina bei rezultatus į pateiktas elektronines formas suveda pačios savivaldybės, mokyklos ar mokytojai. Įvertinus mokinių darbus bei suvedus duomenis, Nacionalinis egzaminų centras parengia ir pateikia kelių lygmenų ataskaitas: kiekvienam mokiniui, kiekvienai klasei, kiekvienai mokyklai ir savivaldybei.

Paraiškos dėl dalyvavimo NMPP 2017-2018 m. m. bus priimamos nuo 2017 m. lapkričio 6 d. Savivaldybės paraiškas dėl dalyvavimo NMPP 2018 m. gali teikti nuo lapkričio 6 iki 24 d., mokyklos - nuo lapkričio 27 d. iki gruodžio 11 d.

Paraiškas gali teikti šios mokyklos: savialdybių pavaldumo mokyklos, jeigu paraiškos nepateikė savialdybė, kito pavaldumo mokyklos, jeigu paraiškos nepateikė jų seigėjas, privačios mokyklos ir kt. Savivaldybių ir kitų steigėjų, pateikusių paraiškas dėl NMPP vykdymo 2018 m., sąrašas. (bus paskelbtas lapkričio 28 d.).

NMPP testų vykdymo mokyklose ir testų bei vertinimo instrukcijų skelbimo KELT sistemoje TVARKARAŠTIS 2018 m.

Skirtingų dalykų užduotys yra atliekamos skirtingomis dienomis. Kiekvienais metais Nacionalinis egzaminų centras parengia rekomenduojamą NMPP testų vykdymo mokyklose tvarkaraštį. Tačiau mokykla gali pasirinkti ir kitą jai tinkančią dieną, tačiau ši diena negali būti ankstesnė nei nurodyta NEC tvarkaraštyje. Rekomenduojama užduotis atlikti per to paties dalyko pamoką, kurio testas yra atliekamas, tačiau mokykla gali nuspręsti ir kitaip.

 

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais. 2, 4 ir 6 klasės mokiniams parengti visi testai bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. 8 klasės mokiniams skaitymo, rašymo testai pateikiami tik lietuvių kalba, kiti testai – verčiami į rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Rekomendacijos dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalyvavimo NMPP.

NMPP vykdymo mokyklose ir savivaldybėse 2016-2017 m.m. rekomendacijos

 

NMPP ataskaitos

NMPP testų rezultatų ataskaitos yra rengiamos ir pateikiamos tik toms mokykloms ir savivaldybėms, kurios pateikia paraiškas Nacionaliniam egzaminų centrui ir pasirašo bendradarbiavimo sutartis dėl NMPP vykdymo.

Yra rengiamos 2 rūšių NMPP ataskaitos: pirminės testų rezultatų ataskaitos ir išplėstinės ataskaitos.

Pirminės testų rezultatų ataskaitos parengiamos visoms mokykloms ir savivaldybėms dar tais pačiais mokslo metais kai vykdomas testavimas, iš karto kai mokyklos suveda mokinių testų rezultatus.

Išplėstinės ataskaitos rengiamos toms mokykloms ir savivaldybėms kurios, siekdamos visapusiškiau įsivertinti ugdymo kokybę, šalia NMPP testų nusprendžia pasinaudoti ir mokinių klausimynais. Tokios išplėstinės ataskaitos parengiamos spalio mėn. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis savivaldybėms ir mokykloms bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip: mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 6 ir 8 klasei. Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Su nacionaliniuose tyrimuose naudojamais mokinių klausimynais galite susipažinti čia: 4 klasės mokinio klausimynas (pdf), 6 ir 8 klasės mokinio klausimynas (pdf) (6 ir 8 klasės mokinio klausimynai tokie pat).

Visos ataskaitos yra pateikiamos (mokykloms ir savivaldybėms) per Nacionalinio egzaminų centro KELT sistemą. Mokyklos ir savivaldybės visas ataskaitas turi parsisiųsti ir išsisaugoti, bei jas perduoti, su jomis supažindinti mokytojus, mokinius, mokinių tėvus.

Savivaldybės ir mokyklos, norėdamos tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę, kartu su standartizuotais testais gali pasinaudoti ir mokinių klausimynais.

 

Siekiant savivaldybėms ir mokykloms padėti pasiruošti taikyti standartizuotus testus, buvo parengtos Standartizuotų testų taikymo SAVIVALDYBĖSE ir ataskaitų rengimo metodinės rekomendacijos ir Standartizuotų testų taikymo MOKYKLOSE ir ataskaitų rengimo metodinės rekomendacijos. Šios rekomendacijos parengtos išanalizavus savivaldybių ir mokyklų,   2014-2015 metais taikiusių standartizuotus vertinimo įrankius, paraiškas ir ataskaitas.

 

Savivaldybių ir mokyklų, pateikusių paraiškas ir dalyvaujančių veiksmo tyrime panaudojant Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) vertinimo įrankius (diagnostinius ir standartizuotus testus) 2016-2017 m. m., sąrašas. Remiantis pateiktomis paraiškomis 2016-2017 m.m. NMPP vertinimo įrankiais (diangostiniais ir standartizuotais testais) pasinaudos 57 savivaldybių (savivaldybei pateikus paraišką tyrime dalyvauja visos tos savivaldybės mokyklos), 17 valstybinių ir 36 pavienių mokyklų mokiniai - t.y. apie 97 proc. visų kiekvienos amžiaus grupės (2, 4, 6, 8 klasių) mokinių. Savivaldybių, pasinaudojusių diagnostiniais ir standartizuotais testais (nuo 2017 m. – NMPP), 2013-2017 metais, sąrašas.

 
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai