2 klasės testų pavyzdžiai 
 
 

2018 metais bus parengti šie Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) testai 2 klasės mokiniams: 

 • skaitymo (teksto suvokimo) testas
 • rašymo testas, 1 dalis (rašytinio teksto kūrimas),
 • rašymo testas, 2 dalis (kalbos sistemos pažinimo pagrindai) (šis testas skirtas tik mokykloms lietuvių mokomąja kalba)
 • matematikos testas

Vieno testo atlikimui 2 klasėje skiriama 45 min. Esant poreikiui laikas gali būti pratęstas iki 55 min.

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais - šių mokyklų mokiniams visi testai (išskyrus rašymo testo dalį - kalbos sistemos pažinimo pagrindai) bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

NMPP testai yra rengiami vadovaujantis Diagnostinio vertinimo programa - t.y. mokinių pasiekimų aprašais, kurie detalizuota, sukonkretina mokinių pasiekimus ir laukiamus rezultatus (Lietuvių kalbos ir matematikos diagnostinio vertinimo programa). Šios programos yra parengtos vadovaujantis Bendrosiomis ugdymo programomis.

Ko, kodėl ir kaip mokosi vaikai pradinėje mokykloje? Lietuvių kalba. Patarimai tėveliams.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymo TVARKARAŠTIS 2018 m.

NMPP TESTŲ PAVYZDŽIAI

2018 m. testai:

Bendrieji 2 klasės diagnostinių testų vykdymo nurodymai (rekomendacijos) mokykloms

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas    
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas    
 ---------------      
Rašymas, 1 dalis**
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija*  
Rašymas, 1 dalis - teksto kūrimas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas    
Rašymas, 1 dalis - teksto kūrimas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas    
---------------      
Rašymas, 2 dalis (lietuvių kalba)  Testas  Vertinimo instrukcija*  Testo charakteristika

šis testas skirtas tik mokykloms lietuvių mokomąja kalba

     
 ---------------      
Matematika 
(lietuvių kalba)
 Testas  Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika

Matematika (vertimas į rusų kalbą)

Testas    
Matematika 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas    

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

**2018 m. Teksto kūrimo užduoties raštingumo kriterijus vertintas taikant naujai patvirtintų lietuvių kalbos bendrųjų programų reikalavimus.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

***Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

Atkreipiame dėmesį, kad 2 klasės ataskaitose nenaudojami pasiekimų lygiai.

 

2017 m. testai:

Bendrieji 2 klasės diagnostinių testų vykdymo nurodymai (rekomendacijos) mokykloms 2017 m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas    
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas    
 ---------------      
Rašymas, 1 dalis
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija  
Rašymas, 1 dalis - teksto kūrimas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas    
Rašymas, 1 dalis - teksto kūrimas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas    
---------------      
Rašymas, 2 dalis (lietuvių kalba)  Testas  Vertinimo instrukcija*  Testo charakteristika

šis testas skirtas tik mokykloms lietuvių mokomąja kalba

     
 ---------------      
Matematika 
(lietuvių kalba)
 Testas  Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika

Matematika (vertimas į rusų kalbą)

Testas    
Matematika 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas    

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Ataskaitos mokiniui pavyzdys**. Ataskaitos mokiniui paaiškinimai tėvams

**Ataskaitos mokiniams rengiamos tik toms mokykloms, kurios (atskirai arba kartu su savivaldybe) yra pasirašę bendradarbiavimo sutartis su Nacionaliniu egzaminų centru.

Atkreipiame dėmesį, kad 2 klasės ataskaitose nenaudojami pasiekimų lygiai.

 

2016 m. testai:

Bendrieji 2 klasės diagnostinų testų vykdymo nurodymai 2015-2016 m.m.

Skaitymas
(lietuvių kalba)
Testas Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika
Skaitymas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas    
Skaitymas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas    
 ---------------      
Rašymas, 1 dalis
(lietuvių kalba, kalbos sistema)
Testas Vertinimo instrukcija Testo charakteristika
šis testas skirtas tik mokykloms lietuvių mokomąja kalba      
---------------      
Rašymas, 2 dalis - teksto kūrimas (lietuvių kalba)  Testas  Vertinimo instrukcija*  Testo charakteristika
Rašymas, 2 dalis - teksto kūrimas
(vertimas į rusų kalbą)
Testas    
Rašymas, 2 dalis - teksto kūrimas
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas    
 ---------------      
Matematika 
(lietuvių kalba)
 Testas  Vertinimo instrukcija* Testo charakteristika

Matematika (vertimas į rusų kalbą)

Testas    
Matematika 
(vertimas į lenkų kalbą)
Testas    

 PASTABOS:

* Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

 

2015 m. testai ir diagnostinės užduotys parengtos tik lietuvių kalba

Diagnostinės užduotys, skirtos įvertinti skaitymo technikos pagrindus (atskirai: žodžių ir rišlaus teksto skaitymas balsu) ir rašymo technikos, fonetinės ir morfologinės rašybos ir sakinio skyrybos pagrindus.

Skaitymo diagnostinis testas (teksto supratimas)

Rašymo diagnostinis testas (kalbos sistemos pažinimo pagrindai ir rašytinio teksto kūrimas)

Matematikos diagnostinis testas

 

Bendroji informacija apie diagnostinius vertinimo įrankius

Skatinant mokyklas labiau domėtis mokymosi pasiekimų diagnostika ir mokymosi problemų prevencija, laiku atsižvelgti į individualius mokinių ugdymosi poreikius ir diagnozuoti patiriamus mokymosi sunkumus, Nacionalinio egzaminų centro įgyvendintame projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“ sukurti diagnostinio vertinimo įrankiai, skirti mokymosi sunkumų ir nesėkmių prevencijai. Jie padeda įvertinti 2 klasės mokinių mokymosi pasiekimus ir diagnozuoti problemas, kurias galima spręsti ugdymo procese tikslingai naudojantis diagnostinių vertinimų rezultatais ir ekspertų rekomendacijomis.

Informacija apie ankstyvąjį diagnostinį vertinimą – informaciniame leidinyje „Švietimo Naujienos“ 2016 m. Nr. 2 (leidinio priedas „Švietimo panorama“) Ankstyvasis diagnostinis vertinimas – esminė prielaida mokymosi nesėkmių prevencijai.

Diagnostinio vertinimo 2 klasėje tikslai:

 • skatinti švietimo bendruomenę siekti geresnių mokymosi pasiekimų ir pažangos nuo pat pirmųjų mokymosi mokykloje metų;
 • atkreipti švietimo bendruomenės dėmesį į pirmąjį pradinio ugdymo programos koncentrą (1–2 kl.) ir šiuo mokymosi laikotarpiu besiformuojančius kalbinio ir matematinio raštingumo pagrindus;
 • skatinti mokyklas ir mokytojus domėtis mokymosi pasiekimų diagnostika ir mokymosi sunkumų prevencija;
 • skatinti mokyklas ir mokytojus atsižvelgti į individualius mokinių ugdymosi poreikius ir laiku suteikti tinkamą paramą;
 • skatinti mokyklas atsakingai kurti mokinių pasiekimų vertinimo sistemą ir užtikrinti visų vertinimo rūšių dermę;
 • skatinti mokytojus tikslingai taikyti diagnostinį mokinių pasiekimų vertinimą ir atitinkamai tikslingai keičiant ugdymo praktiką;
 • pratinti mokinius domėtis savo mokymosi pasiekimais, kelti sau aukštus mokymosi tikslus, formuoti atsakomybės už savo mokymąsi jausmą ir sąmoningai mokytis MOKYTIS;
 • esminis diagnostinio vertinimo tikslas – mokymosi sunkumų, problemų ir nesėkmių prevencija.

Yra parengti toliau išvardijami diagnostinio vertinimo įrankiai 2 klasei:

 • Lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų diagnostiniam vertinimui parengta diagnostinio vertinimo programa, skaitymo (teksto supratimo) ir rašymo (kalbos sistemos pažinimo pagrindų ir rašytinio teksto kūrimo) gebėjimus vertinantys diagnostiniai testai, taip pat papildomos diagnostinės užduotys, skirtos įvertinti skaitymo technikos pagrindus (atskirai: žodžių ir rišlaus teksto skaitymas balsu) ir rašymo technikos, fonetinės ir morfologinės rašybos ir sakinio skyrybos pagrindus.
 • Matematikos mokymosi pasiekimų diagnostiniam vertinimui parengta diagnostinio vertinimo programa, diagnostiniai testai, kuriais vertinami esminiai dalykai: matematikos turinio sričių (skaičių ir skaičiavimų, reiškinių, lygčių ir nelygybių, geometrijos, matų ir matavimų, statistikos, komunikavimo ir problemų sprendimo) žinios ir supratimas, įgytų žinių taikymas; aukštesnieji mąstymo gebėjimai.
 • Mokinių pasiekimams įvertinti parengtos visų diagnostinių testų ir diagnostinių užduočių vertinimo instrukcijos, padedančios užtikrinti vienodą visų mokinių darbų įvertinimą ir geresnės kokybės grįžtamąjį ryšį mokytojams ir mokiniams. 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai