ES projektai 
 
 

 

Nacionalinis egzaminų centras nuo 2012 m. rugsėjo 4 dienos vykdo 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-19-V priemonės „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas“ projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vertinimo sistemos infrastruktūros plėtra“, II etapas, VP3-2.2-ŠMM-19-V-01-002.

Projekto tikslas - patalpų ir įrangos atnaujinimas siekiant sukurti sąlygas geresnei paslaugų kokybei ir prieinamumuiProjekto uždavinys - nuolat ir kryptingai tobulinti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemą, siekiant gerinti vertinimo kokybę ir didinti egzaminų sistemos skaidrumą.

Projekte vykdomos  veiklos: 1. Atlikti NEC pastato (M. Katkaus g. 44) einamąjį remontą; 2. Įsigyti veiklai vykdyti reikiamą įrangą ir baldus; 3. Įrengti pastato vidaus ir išorės ir informacinių technologinių saugos sistemas.

  

   
 

Nacionalinis egzaminų centras (toliau – NEC) įgyvendina projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“, VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“.

Tikslas: Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas

Uždavinys: Pasirengimas naujiems procesams bei kvalifikacijos tobulinimas

Projekto veiklos:

1. Lietuvių kalbos brandos egzamino modelio sukūrimas ir išbandymas;

2. Brandos darbo įdiegimas;

3. Užsienio kalbų (anglų kalbos, rusų kalbos, vokiečių kalbos, prancūzų kalbos) brandos egzamino modelio sukūrimas ir išbandymas;

4. Elektroninės erdvės priemonių (portalo ir ataskaitų modulio), skirtų PUPP, BE ir pasiekimų vertinimui, sukūrimas ir mokymai darbui su jomis;

5. Brandos egzaminų užduočių rengėjų, kandidatų darbų vertintojų ir NEC darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.

Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas. Skirta parama: 5 208 740,46 Lt

Projekto pradžia: 2011-11-11

Projekto trukmė: 28 mėn. 

 

 
Nacionalinis egzaminų centras įvykdė projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vertinimo sistemos infrastruktūros plėtra“ pagal „2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“, VP3-2.2-ŠMM-19 priemonę „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas“
 

  
 

Nacionalinis egzaminų centras (NEC)  taip pat įgyvendina projektą „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“, VP1-2.1-ŠMM-01-V priemonę „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“. 

 Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemą.
Įgyvendinant projekto veiklas siekiama užtikrinti Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) ir brandos egzaminų (BE) sistemos tobulinimo tęstinumą, kelti užduočių rengėjų kvalifikaciją, tobulinti užduočių duomenų bazę; kurti kompiuterizuotą darbų vertintojų mokymo(si) aplinką, kelti vertintojų kvalifikaciją, tobulinti BE darbų vertinimo kokybę, sudarant prielaidas įvertintų BE darbų demonstravimo internete sistemos sukūrimui; kelti užduočių rengėjų kvalifikaciją kuriant kokybines rezultatų analizes; išbandyti Brandos darbą, kuris leistų tikrinti ne tik mokinių žinias ir gebėjimus, bet ir kompetencijas.

Projekto trukmė nuo 2009 m. vasario 12 d. Iki 2011 m. lapkričio 12 d.
Projektą iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas. Skirta parama – 4 534 152,00 Lt.
Projekto finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-01-002.

Brandos egzaminų sistemai visuomenė kelia veiklų kokybės, skaidrumo ir viešumo reikalavimus, kurie apibrėžti Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir Brandos egzaminų tobulinimo 2008-2012 metais priemonių plane. Šių reikalavimų vykdymui būtina tobulinti Nacionalinio egzaminų centro veiklą, diegti turinio ir ir technologines naujoves, kelti užduočių rengėjų, vertintojų ir NEC adminisrtracijos darbuotojų kvalifikaciją.

TIKSLAI:
1. Tobulinti egzaminų sistemą keliant PUPP ir BE užduočių rengėjų-ekspertų ir NEC administracijos darbuotjų kvalifikaciją.
2. Sukurti kompiuterizuotą mokymosi vertinti brandos egzaminų kandidatų darbus sistemą.
3. Sukurti brandos egzaminų įvertintų kandidatų darbų viešinimo internete sistemą.
4. Sukurti PUPP, BE užduočių ir rezultatų kokybinės analizės sistemą ir brandos darbo (BD) įgyvendinimo metodiką.

UŽDAVINIAI:
1. Kelti PUPP ir BE užduočių rengėjų-ekspertų ir NEC administracijos darbuotojų kvalifikaciją.
2. Parengti ir išbandyti naujų užduočių rengėjų-naujokų rengimo metodinę praktinę medžiagą bei apmokyti naujų potencialių užduočių rengėjų grupę.
3. Tobulinti PUPP, BE, įskaitų užduočių elektroninę duomenų bazę ir apmokyti NEC administracijos darbuotojus palaikyti šią sistemą.
4. Sukurti kompiuterizuoto vertinimo mokymo elektroninę aplinką ir apmokyti NEC administracijos darbuotojus palaikyti šią sistemą.
5. Sukurti įvertintų BE kandidatų darbų demonstravimo internete sistemos programą.
6. Parengti PUPP ir BE kokybinės analizės struktūros modelio aprašą ir pagal jį parengti kokybines analizes.
7. Kelti užduočių rengėjų kvalifikaciją rengiant BD metodinį leidinį ir diegiant brandos darbą į egzaminų sistemą.
 


Įgyvendintas projektas

Projektas "Brandos egzaminų kokybės sistemos plėtra" 2006-2008 m.

 

Nacionalinis egzaminų centras (toliau – NEC) baigė vykdyti projektą „Brandos egzaminų kokybės sistemos plėtra“ (2006–2008 metai), įgyvendinamą pagal BPD priemonę 2.4. „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“. Šiame projekte buvo pasiūlytas kompleksinis brandos egzaminų kokybės sistemos užtikrinimo plėtros modelis, apimantis užduočių ir vertinimo analizę, naujų užduočių kūrimą, mokomosios medžiagos rengimą, brandos egzaminų užduočių rengėjų ir kandidatų darbų vertintojų mokymus, patirties sklaidą pedagogų bendruomenėje bei egzaminus vykdančios institucijos žmogiškųjų išteklių plėtrą. Pagrindinis projekto „Brandos egzaminų kokybės sistemos plėtra“ vykdytojas yra NEC.

Siekiant pagrindinio tikslo, BE užduočių rengėjams ir vertintojams (tiesioginėms tikslinėms grupėms) buvo organizuoti mokymai, kuriuos vedė viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi Jungtinės Karalystės kompanija „Anglia Assessment“. Direktorius George Bethell. Konsultantai: George Bethell – fizika, geografija, chemija; Kathy Evans – biologija; Ian Lycett-King – informacijos technologijos; John Hamer – istorija; Jeff Stanford – užsienio kalbos; Peter Willig – gimtosios kalbos; Algirdas Zabulionis – matematika, muzika – Hilary Murphy; dailė – Tony Keeler.

Mokymai BE užduočių rengėjams. Surengta 18 teorinių-praktinių seminarų, kuriuose dalyvavo 492 mokytojai.

Seminarų temos:

 • Egzaminų užduočių  kokybės analizės struktūra;
 • Užduoties kokybės užtikrinimo principai ir kriterijai;
 • Standartų nustatymas egzaminų užduotyje;
 • Pagrindinės egzaminų rengimo problemos;
 • Egzamino proceso apžvalga;
 • Testo rengimo praktikos apžvalga;
 • Egzaminų tendencijos, pasiekimai ir problemos pasaulyje.

Šių mokymų rezultatas:

 • Atlikta 2007 m. valstybinių brandos egzaminų (VBE) 12-os mokomųjų dalykų analizė;
 • Parengtos 12-os mokomųjų dalykų naujo formato pilotinės užduotys, pritaikytos A3 formato atsakymų lapui;
 • Pilotinių užduočių išbandymas 59 Lietuvos mokyklose, parinktose atsitiktinės atrankos būdu 2007 m. gruodžio 3–10 dienomis.
 • Pilotaže dalyvavo 9816 mokinių. Surinkta mokinių darbų: lietuvių gimtosios kalbos – 1278; lietuvių valstybinės kalbos – 331; matematikos – 2441; istorijos – 1973; biologijos – 390; chemijos – 326; fizikos – 384; informacinių technologijų – 169; užsienio kalbų: vokiečių – 113; rusų – 233; prancūzų – 105; anglų – 2070.
 • Parengta metodinė medžiaga 12-ai mokomųjų dalykų.

Mokymai kandidatų darbų vertintojams. Surengta 40 teorinių-praktinių seminarų, kuriuose dalyvavo apie 2000 mokytojų.

Seminarų temos:

 • Kandidatų darbų vertinimo ir kokybės kontrolės metodai;
 • Egzaminų ir jų vertinimo instrukcijų paskirtis;
 • Egzamino darbų vertinimo proceso tikslų apžvalga.
 • Vertinimo instrukcijų kūrimas;
 • Egzamino užduočių vertinimo proceso tikslų apžvalga;
 • Vertinimo standartizavimas;
 • Vertinimo idėjų taikymas klasėje;
 • Tarptautinė darbų vertinimo patirtis;
 • Mokinių darbų vertinimas ir kt.

Šių mokymų rezultatas:

 • patikslintos pilotažo darbų vertinimo instrukcijos;
 • įvertinti mokinių, dalyvavusių pilotaže, darbai;
 • parengta vertinimo standartizavimo metodinė medžiaga.


Siekiant kitų projekto tikslų, sukurta:

 • 2 mokymo programos: 1. BE užduočių kūrimas. Apmokymo ir kvalifikacijos kėlimo programa; 2. BE darbų vertinimas. Apmokymo ir kvalifikacijos kėlimo programa;
 • užduoties kokybės kontrolės sistema ir vertinimo sistemos kokybės kontrolės sistema;
 • užduočių archyvo pirminė duomenų bazė;
 • informacinių ir prenumeruojamų leidinių biblioteka;
 • organizuoti mokymai NEC institucinių pajėgumų stiprinimui.
 • Seminarai „Projekto dalyvių parengtų ir išbandytų 12 mokomųjų dalykų pilotinių užduočių kokybės įvertinimas“. Viso 12 seminarų.
 • Seminarai ir konsultacijos „2008 m. brandos egzaminų užduočių ir vertinimo kokybės gerinimo galimybių paieškos“. Viso 3 seminarai ir 12 konsultacijų.
 • Seminarai „Užduočių rengimo teorija ir praktika“. Viso 2 seminarai.
 • Seminaras „Nacionalinio egzaminų centro institucinių pajėgumų stiprinimas“
 • Organizuota baigiamoji ir spaudos konferencijos.
 • Metodinių leidinių išleidimas ir sklaida;

Šiais pasiektais rezultatais naudosis tiek tiesioginės tikslinės grupės (Lietuvos mokyklų mokytojai, LR švietimo ir mokslo ministerijos ekspertinių institucijų ekspertai, metodininkai bei vertintojai), tiek netiesioginės tikslinės grupės (projekte nedalyvaujantys Lietuvos mokytojai, kurie galės naudotis projekto metu sukurtais produktais (metodine medžiaga) ir paslaugomis (biblioteka); Švietimo politikai, kuriems bus teikiamos projekto dalyvių suformuluotos rekomendacijos; mokiniai, jų tėvai ir mokyklų bendruomenės).

Pilotinės užduotys, jų vertinimo instrukcijos ir metodiniai leidiniai paskelbti NEC tinklalapyje.

 

 

 

  
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai