Diagnostiniai ir standartizuoti testai 
 
 

DIAGNOSTINIAI VERTINIMO ĮRANKIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI

 

Standartizuotų testų skelbimo KELTO sistemoje ir VYKDYMO MOKYKLOSE GRAFIKAS 2016-2017 m. m.

Diagnostinių vertinimo įrankių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti galimybes savivaldybėms, mokykloms, mokytojams, mokiniams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti, teikti patikimą grįžtamąjį ryšį tėvams apie jų vaikų mokymosi pasiekimus. (plačiau)

Standartizuoti testai kuriami remiantis standartizuotomis programomis. Kartu su standartizuotais testais skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų charakteristikos,  šalies mokinių rezultatai. Taip pat yra parengta įvairi metodinė medžiaga, pvz. plakatai, kuriuose įvairūs mokinių mokymosi pasiekimai yra pateikiami paprastesne, labiau mokiniui pritaikyta, kalba.

Nuo 2016 metų rengiami šie vertinimo įrankiai:

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais. 2, 4 ir 6 klasės mokiniams parengti visi testai bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. 8 klasės mokiniams skaitymo, rašymo testai pateikiami tik lietuvių kalba, kiti testai – verčiami į rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

Šiuo metu yra dvi galimybės mokykloms pasinaudoti standartizuotais testais:

  1. Mokyklos testus gali pasiimti savarankiškai ir nemokamai Nacionalinio egzaminų centro sistemoje KELTAS. Šiuo atveju mokyklos turi pačios testus atsispausdinti. Darbų vertinimas vyksta mokyklose. Rezultatus apskaičiuoja taip pat pačios mokyklos.
  2. Mokyklos ir savivaldybės gali tekti paraiškas ir pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Nacionalinių egzaminų centru. Šiuo atveju savivaldybėms ir mokykloms bus atspausdinti ir pateikti visi tais metais parengti standartizuoti testai, parengta speciali forma testų rezultatų suvedimui. Šiuo atveju testavimą mokyklose vykdo, mokinių darbus vertina bei rezultatus į pateiktas formas suveda pačios savivaldybės, mokyklos ar mokytojai. Įvertinus mokinių darbus bei suvedus duomenis, Nacionalinis egzaminų centras parengia ir pateikia kelių lygmenų ataskaitas: kiekvienam mokiniui, klasei, mokyklai ir savivaldybei.

             Ataskaitų pavyzdžiai (kiekvienais metais rengiami galutiniai ataskaitų variantai gali nežymiai kisti):

•    4 klasės MOKYKLOS ataskaita–profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
•    4 klasės KLASĖS ataskaita–profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
•    4 klasės MOKINIO mokymosi pasiekimų ataskaita – profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
•    8 klasės MOKYKLOS ataskaita–profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
•    8 klasės KLASĖS ataskaita–profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
•    8 klasės MOKINIO mokymosi pasiekimų ataskaita – profilis (maketas, 2015 m.) (pdf)
 

Savivaldybės ir mokyklos, norėdamos tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę, kartu su standartizuotais testais gali pasinaudoti ir mokinių klausimynais. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis savivaldybėms ir mokykloms bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip: mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 6 ir 8 klasei. Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose. Su nacionaliniuose tyrimuose naudojamais mokinių klausimynais galite susipažinti čia: 4 klasės mokinio klausimynas (pdf), 6 ir 8 klasės mokinio klausimynas (pdf) (6 ir 8 klasės mokinio klausimynai tokie pat).

 

Siekiant savivaldybėms ir mokykloms padėti pasiruošti taikyti standartizuotus testus, buvo parengtos Standartizuotų testų taikymo SAVIVALDYBĖSE ir ataskaitų rengimo metodinės rekomendacijos ir Standartizuotų testų taikymo MOKYKLOSE ir ataskaitų rengimo metodinės rekomendacijos. Šios rekomendacijos parengtos išanalizavus savivaldybių ir mokyklų,   2014-2015 metais taikiusių standartizuotus vertinimo įrankius, paraiškas ir ataskaitas.
 

Informacija apie diagnostinius vertinimo įrankius ir standartizuotus testus informaciniame leidinyje „Švietimo Naujienos":

Pasinaudojimo standartizuotais testais plėtra yra labai didelė. Jei 2013 metais tik 2 savivaldybės pasiryžo visų savo mokyklose besimokančių ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių pasiekimus įvertinti panaudojant standartizuotus testus, tai 2014 – paraiškas pateikė 23, 2015 metais – 42, o 2016 metais – net 52 . Kai kurios savivaldybės, nors pačios ir neteikia paraiškų dalyvauti testavime, skatina savo mokyklas pasinaudoti standartizuotais testais. 2015 metais dalyvauti testavime savarankiškai (be savivaldybės) paraiškas pateikė 148 mokyklų. Remiantis pasirašytomis bendradarbiavimo sutartimis su savivaldybėmis ir atskiromis mokyklomis, 2016 metais diagnostiniais ir standartizuotais testais pasinaudos ne mažiau kaip 90 procentų kiekvienos amžiaus grupės (2, 4, 6 ir 8 klasės) mokinių iš 877 bendrojo ugdymo mokyklų. Pasinaudojimo diagnostiniais ir standartizuotais mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais žemėlapį galite pamatyti čia.

Standartizuotų testų skelbimo KELTO sistemoje ir VYKDYMO MOKYKLOSE GRAFIKAS 2015-2016 m. m.  (pdf)

ATNAUJINTAS_Diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatų ATASKAITŲ SKELBIMO GRAFIKAS 2016 m. (pdf)

SAVIVALDYBIŲ, pateikusių paraiškas ir dalyvausiančių veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse 2015-2016 m. m.“ sąrašas.

MOKYKLŲ, pateikusių paraiškas ir dalyvausiančių veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2015-2016 m. m.“ sąrašas.
 
 
     Pagrindinis      |      Svetainės medis      |      Kontaktai